Договір публічної оферти

 

1. Загальні положення

 

1.1. Даний документ, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією (публічною офертою) укласти договір, далі за текстом – «Оферта», розміщеною в мережі Інтернет на сайті https://banzait.com/ , Фізичною особою-підприємцем Трошиним Анатолієм Вадимовичем, далі по тексту – «Виконавець», і містить всі істотні умови, необхідні для надання консультаційних послуг з питань інформатизації, далі по тексту – «Послуги». Приєднанням до цієї Оферти також вважатимуться такі дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів. У разі незгоди з умовами цієї Оферти укладення договору приєднання не є можливим.

1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником» (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті). Виконавець і Замовник далі за текстом іменуються – «Сторони».

1.3. З урахуванням того, що Виконавець відповідно до статті 633 ЦК України надає Послуги необмежному колу осіб (будь-якій юридичній особі, фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або фізичній особі), а Замовник після акцепту оферти стає користувачем послуг Виконавця, Сторони погодилися з безумовним і беззастережним прийняттям умов цієї Оферти і зобов’язуються неухильно їх дотримуватися.

1.4. Акцептом оферти є запис на обраний курс консультаційних послуг з питань інформатизації Замовником і подальша оплата послуг Виконавця.

1.5. Зміна або доповнення цієї Оферти можливо виключно при укладанні письмового Договору. При цьому Оферта є невід’ємною частиною відповідного письмового Договору.

1.7. Запис на курс консультаційних послуг і подальша оплата послуг Виконавця, як спосіб прийняття умов Оферти означає згоду Замовника (в разі, якщо Замовник є фізичною особою) або фізичної особи – представника Замовника (далі за текстом цього пункту Оферти – суб’єкт персональних даних), на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів (при виникненні такої потреби). Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Оферти, а також протягом наступних п’яти років після закінчення її дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Оферти і виконується виключно на підставі письмової (на паперовому носію) заяви Замовника. В такому випадку, Оферта розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цієї Оферти, суб’єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цієї Оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Суб’єкт персональних даних також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень суб’єкта персональних даних, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

1.8. Виконавець надає послуги в наступному форматі:

1.8.1. Асинхронний – це відеозапис модуля, який Замовник може освоїти в будь-якому зручному для себе час самостійно;

1.8.2. Синхронний – передбачає онлайн-зустріч в zoom;

1.8.3. Комбінований – передбачає, як запис консультацій по темі (теоретичний блок), так і онлайн-зустріч в zoom (практикум).

1.9. До складу Послуг входять модулі вказані в Додатку №1 «Перелік модулів», що є невід’ємною частиною даної Оферти.

1.10. Оскільки Послуги будуть надаватись онлайн із застосуванням Google-сервісів, Замовник зобов’язаний перед початком отримання Послуг, зареєструватися в сервісі електронної пошти «gmail.com» та надати Виконавцю інформацію про свою адресу електронної пошти зареєстрованої в поштовому сервісі «gmail.com». Враховуючи необхідність в онлайн-спілкуванні, Замовник зобов’язаний мати технічні пристрої для того щоб приймати участь в онлайн зустрічах: мікрофон та web-камеру.

2. Предмет оферти

2.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику консультаційних Послуг з питань інформатизації.

2.2. Виконавець надає послуги в наступному вигляді:

2.2.1. Дистанційні заходи з використанням трансляції в мережі Інтернет (вебінари, трансляції майстер-класів, семінарів, тематичних курсів і т.п.)

2.2.2. Записи заходів, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.

2.2.3. Консультаційні Послуги, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.

2.3. Виконавець має право в будь-який момент змінювати Календар заходів і умови публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Офіційному Веб-сайті Виконавця https://banzait.com/  (далі — Веб-сайт) або шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Замовника, що була вказана Замовником при реєстрації на Веб-сайті, не пізніше ніж за один день до їх введення в дію.

2.4. Оферта є офіційним документом, має відповідну юридичну силу і публікується на Веб-сайті.

2.5. Виконавець ознайомлений та погоджується із тим, що в зв’язку із тим, що Послуги розраховані на міжнародну аудиторію, вони будуть надаватись російською мовою.

2.6. Сторони підтверджують і погоджується із тим, що Оферта складена у відповідності із законодавством України і всі можливі суперечки щодо даної Оферти будуть вирішуватися відповідно до законодавства України.

3. Права і обов’язки Сторін

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. Надавати Послуги Замовнику згідно умов цієї Оферти;

3.1.2. Інформувати Замовника про невідповідність наданих ним матеріалів вимогам Виконавця або чинного законодавства України. При цьому термін виконання Послуг може переноситися на відповідний термін, протягом якого Замовник надавав відповідні виправлення Виконавцю;

3.1.3. Надавати Послуги Замовнику у відповідності до графіку курсу наведеного в Додатку №2 «Графік курсів», що є невід’ємною частиною даної Оферти. Виконавець залишаю за собою право змінювати графік курсу на власний розсуд, розмістивши оновлений графік Веб-сайті, а Виконавець приймає на себе зобов’язання самостійно стежити за актуальністю Графіку курсів. Графіки курсів різних напрямків оновлюються та/або додаються по мірі планування їх проведення Виконавцем.

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. Своєчасно і достовірно, а також, в повному обсязі надавати Виконавцю всю необхідну інформацію, пов’язану з наданням Послуг;

3.2.2. Передавати Виконавцю всі свої побажання по предмету даної Оферти в письмовому вигляді, до моменту надання своєї згоди на укладення Оферти;

3.2.3. Своєчасно і в повному об’ємі оплачувати Послуги;

3.3. Замовник має право інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг.

3.4. Виконавець має право своєчасно отримувати інформацію, що стосується надання Послуг.

3.5. Виконавець має право призупинити виконання Послуг з одночасним повідомленням Замовника в разі недотримання Замовником будь-яких домовленостей і зобов’язань, обумовлених при укладанні цієї Оферти (або будь-якого іншого Договору укладеного із Замовником) або в процесі її виконання, як в письмовій так і в усній формі; створення Замовником по будь-яким причинам умов, як технічного так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному завершенню виконання умов даної Оферти; ненадання Замовником будь-яких матеріалів, обумовлених при укладанні даної Оферти; несвоєчасної або неповної оплати Послуг. У перерахованих вище випадках, з вини Замовника, договір-оферти може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку.

 

4. Ціна Послуг і порядок розрахунків

4.1. Ціна Послуг визначається відповідно до обраного Замовником Курсу, вказана у Додатку №3 «Вартість курсу», що є невід’ємною частиною даної Оферти, та зазначена на Веб-сайті Виконавця.

4.2. Розрахунки за Послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

4.3. Оплата послуг здійснюється у гривні.

4.4. Після повної або часткової оплати кошти не повертаються.

4.5. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом завершення надання послуг вважається надсилання Виконавцем електронного листа з матеріалами обраного курсу  на електронну адресу Замовника, що була вказана Замовником при реєстрації на Веб-сайті.

4.6. Виконавець залишає за собою право зменшувати вартість Послуг при проведенні рекламних заходів згідно умов, що можуть бути викладенні у рекламних матеріалах розміщених Виконавцем.

4.7. Після завершення надання Послуг Виконавець надає Замовнику електронний сертифікат про завершення Курсу, у вигляді, що визначається Виконавцем самостійно.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за:

–  будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дії / бездіяльності будь-яких третіх сторін;

– будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Замовника та / або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні;

– використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраної ним форми оплати Послуг за цією Офертою.

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов’язань згідно з цією Оферті, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. У разі виникнення претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб і / або контролюючих органів, пов’язаних з наданням Послуг відповідно до даної Оферти, Замовник розглядає і вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному обсязі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вищезазначених прав, гарантій і т.д.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за дії (або бездіяльність), а також прийняті рішення державних та інших органів, пов’язані з виконанням цієї Оферти.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за збільшення терміну виконання Послуг, у разі неоперативності роботи державних та інших органів, пов’язаних з виконанням цієї Оферти.

5.6. Замовник самостійно несе повну відповідальність за дотримання всіх вимог законодавства України та норм міжнародного права у зв’язку з виконанням даної Оферти.

6. Умови та порядок надання Послуг

6.1. Консультаційні послуги надаються в повному обсязі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником.

6.2. Факт придбання консультаційних послуг є беззаперечним прийняттям Замовником даного Договору-оферти. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем в договірні відносини.

6.3. Оплата Послуг проводиться за відповідним посиланням на Веб-сайті. Під час оплати Замовник вказує в спеціальній формі на сторінці сайту свої контактні дані. Замовник повністю несе відповідальність за правильність і достовірність вказаних контактних даних, оскільки саме за вказаними контактними даними проводитиметься обмін інформацією. Після здійснення оплати за цим договором без виставлення рахунку, Замовник отримує автоматичне підтвердження про здійснену оплату.

6.4. Виконавець залишає за собою право відсторонити Замовника від заходу без права на повернення грошових коштів у разі порушення правил поведінки на заході, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, відволікання учасників від теми вебінару, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи представників Виконавця, що приймають участь у наданні Послуг.

6.5. Виконавець залишає за собою право здійснювати запис проведених заходів.

6.6. Оплата Послуг здійснюється Замовником одним з пропонованих на Веб-сайті способом. Вибір способу оплати Послуг здійснюється Замовником на власний розсуд. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Замовником способу оплати виходять за рамки даної Оферти і регулюються угодами (договорами) між Замовником та відповідними організаціями.

7. Термін дії, зміни умов і розірвання Оферти

7.1. Оферта діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на веб-сайті, вступає в силу з моменту акцепту оферти Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем Послуг згідно даної Оферти.

7.2. Оферта може бути розірвана за згодою Сторін.

7.3. У разі істотного порушення однією із Сторін умов Оферти інша Сторона має право на одностороннє розірвання Оферти, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору, не менше ніж за 14 календарних днів.

7.4. При розірванні Оферти або припинення його терміну дії вся наявна в електронному вигляді інформація Замовника зберігається у Виконавця протягом 5 років.

7.5. Дана Оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх замовників з одночасною публікацією нової версії на Веб-сайті, або з повідомленням всіх клієнтів Виконавця за допомогою електронної пошти.

8. Гарантії

8.1. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті Оферти, Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій по даній Оферті.

8.2. Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цієї Оферти, Замовник запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:

8.2.1. У разі надання Замовником Виконавцю недостовірних даних або матеріалів, Замовник несе повну відповідальність (в тому числі майнову) за будь-які негативні наслідки, пов’язані з наданням Виконавцем Послуг за цією Оферті;

8.2.2. Замовник укладає Оферту добровільно, при цьому замовник підтверджує:

– повністю ознайомився з умовами оферти;

– повністю розуміє предмет Оферти;

– повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання оферти.

– Замовник має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання оферти Замовником.

8.3. Вся надана у зв’язку з виконанням Оферти інформація є конфіденційною. Сторони зобов’язуються не розголошувати її третім особам і не використовувати в будь-яких цілях, не передбачених офертою.

8.4. Дія гарантій, зазначених в Оферті, поширюється на необмежений період часу і не закінчується після завершення дії цієї Оферти.

9. Форс-мажор

9.1. Виконавець і Замовник звільняються від невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за поточною Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), які виникли після укладення поточної Оферти, мають незвичайний характер, і що виконавець і Замовник не могли ні передбачити, ні подолати прийнятими засобами. До таких обставин належать: повені, пожежа, землетрус, і інші природні явища, війна, військові дії, епідемії, страйки, акти або дії компетентних органів, органів державної влади та будь-які інші подібні обставини, які знаходяться поза контролем Сторін.

9.2. Якщо обставини форс-мажору тривають більше 3-х місяців, кожна зі Сторін має право припинити дію цієї Оферти.

10. Інтелектуальна власність Виконавця

10.1. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на всі без винятку матеріали та методики, що використовуються Виконавцем для надання Послуг належать Виконавцю.

10.2. Замовнику забороняється копіювати, розповсюджувати, змінювати, адаптувати отриманні від Виконавця письмові, електронні та відеоматеріали без письмового дозволу Виконавця.

11. Інші умови

11.1. Оферта, її укладання та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Всі питання, неврегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України. У разі розбіжностей між Замовником та Виконавцем щодо Оферти, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів Сторін, врегульовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. Оферта являє собою повну домовленість між Виконавцем і Замовником. Виконавець не приймає на себе жодних умов і зобов’язань щодо предмета Оферти, за винятком зазначених у Оферті, за винятком випадків, коли такі умови або зобов’язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані Виконавцем і Замовником.

11.3. Якщо будь-яка з умов Оферти визнана недійсною або незаконною, або не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова має бути замінена новою, що максимально відповідає початковим намірам, які містилися в Оферті, при цьому інші положення Оферти не змінюються і залишаються в силі.

 

12. Реквізити Виконавця

Фізична особа – підприємець Трошин Анатолій Вадимович

ІПН: 3168403797

Офіційний сайт: https://banzait.com/

e-mail: [email protected]

тел: +38 (044) 364-62-80

 

 

Додаток №1: «Перелік модулів»

до Договору публічної оферти

 

  1. Сторони погодили наступні складові (модулі) обраного курсу консультаційних послуг з питань інформатизації:

1.1. Модулі, що входять до складу курсу BA (бізнес-аналітик):

№ модуля Тема модуля Рівень Формат
1. Кар’єра бізнес-аналітика* Beginner Асинхронний
2. Зустріч-знайомство з курсом і тренером* Beginner Синхронний
3. Основи теорії бізнес-аналізу* Beginner Комбінований
4. Інструменти управління стейкхолдерами Beginner Комбінований
5. Ключові етапи роботи з вимогами Beginner Синхронний
6. Техніки збору вимог Beginner Синхронний
7. User Story Mapping Beginner Синхронний
8. User story та Use case Beginner Синхронний
9. Impact Mapping Beginner Синхронний
10. Управління життєвим циклом вимог Beginner Комбінований
11. Моделі, методології та фреймворки для розробки програмного забезпечення Beginner Асинхронний
12. Життєвий цикл проєкту та роль BA на різних його етапах Beginner Синхронний
13. Моделювання процесів. BPM Beginner Комбінований
14. Моделювання UML-діаграм Beginner Синхронний
15. Основи презентації інформації та публічних виступів Beginner Комбінований
16. Правила проведення зустрічей Beginner Синхронний
17. Правила ділового листування Beginner Синхронний
18. Як підготувати резюме, яке зацікавить рекрутера, і як підготуватися до співбесіди Beginner Синхронний
19. Моделювання об’єктів. ERD Master Комбінований
20. SQL для аналітиків. Базовий рівень Master Комбінований
21. Переговори. Від стратегій до маніпуляцій Master Комбінований
22. Клієнт-серверна архітектура Master Комбінований
23. Основи комп’ютерних мереж. DNS, URL, TCP/IP Master Комбінований
24. HTTP протокол Master Комбінований
25. Веб-сервіси. SOAP vs REST і JSON vs XML. Master Комбінований
26. Інструментарій під час тестування API (Postman, SoapUI) Master Комбінований
27. Опис вимог до інтеграції. Особливості роботи аналітика в інтеграційних проєктах Master Комбінований
* Дані послуги надаються Замовнику в якості демонстрації та ознайомлення з можливостями Виконавця. Вартість включена до ціни послуг визначеної в Додатку №3 «Вартість курсу», що є невід’ємною частиною даної Оферти, і оплачується Замовником після прийняття рішення про продовження отримання Послуг. Окрема плата за послуги відмічені значком «*» не стягується, якщо Замовник прийняв рішення відмовитись від отримання інших послуг вказаних в даній Оферті.

 

1.2. Модулі, що входять до складу курсу QA (тестувальник):

№ модуля Тема модуля Рівень Формат
1 Що таке тестування і чому це важливо?
Роль и обов’язок тестувальника *
Beginner Асинхронний
2 Принципи тестування* Beginner Асинхронний
3 Зустріч-знайомство з курсом и тренерами * Beginner Синхронний
4 SDLC (життєвий  цикл ПО). Ролі в IT команді Beginner Асинхронний
5 STLC (життєвий  цикл тестування). Верифікація и валідація Beginner Комбінований
6 Класифікація тестування Beginner Комбінований
7 Моделі и методології розробки програмного забезпечення Beginner Асинхронний
8 Атрибути та артефакти тестування Beginner Комбінований
9 Тестування вимог Beginner Асинхронний
10 Техніки тест дизайну Beginner Комбінований
11 Клієнт-серверна архітектура Beginner Комбінований
12 HTTP протокол: коди станів, методи. OSI Beginner Комбінований
13 Основи комп’ютерних мереж. DNS, URL, TCP/IP Master Асинхронний
14 Тестування веб-сервісів. SOAP vs REST и JSON vs XML. Master Комбінований
15 Інструментарій при тестуванні API (Postman, SoapUI, Fiddler) Master Комбінований
16 Cache, Cookie, LocalStorage Master Асинхронний
17 ChromeDev tools Master Комбінований
18 HTML, CSS, DOM Master Асинхронний
19 Введення до баз даних. Скорочений курс SQL Master Комбінований
20 Issue tracking system Master Комбінований
21 Системи контролю тестів (TestRail та ін.) Master Комбінований
22 Тестування WEB форм Master Асинхронний
23 Підготовка до співбесіди Master Синхронний
* Дані послуги надаються Замовнику в якості демонстрації та ознайомлення з можливостями Виконавця. Вартість включена до ціни послуг визначеної в Додатку №3 «Вартість курсу», що є невід’ємною частиною даної Оферти, і оплачується Замовником після прийняття рішення про продовження отримання Послуг. Окрема плата за послуги відмічені значком «*» не стягується, якщо Замовник прийняв рішення відмовитись від отримання інших послуг вказаних в даній Оферті.

 

 

 

 

Додаток №2: «Графік курсів»

до Договору публічної оферти

 

  1. Послуги надуються у відповідності до нижченаведеного графіку:

1.1. Графік курсу BA (бізнес-аналітик):

Дата Час проведення Тема Рівень/Курс Формат
22.03.2023   Кар’єра бізнес-аналітика Beginner Асинхронний
22.03.2023 18:30 – 20:30 Зустріч – знайомство з курсом і тренером Beginner Синхронний
24.03.2023   Основи теорії бізнес-аналізу Beginner Асинхронний
27.03.2023 18:30 – 20:30 Основи теорії бізнес-аналізу Beginner Синхронний
29.03.2023   Інструменти управління зацікавленими особами Beginner Асинхронний
31.03.2023 18:30 – 20:30 Інструменти управління зацікавленими особами Beginner Синхронний
03.04.2023 18:30 – 20:30 Ключові етапи роботи з вимогами Beginner Синхронний
05.04.2023 18:30 – 20:30 Техніки збору вимог Beginner Синхронний
07.04.2023 18:30 – 20:30 User Story Mapping Beginner Синхронний
10.04.2023 18:30 – 20:30 User story та Use case Beginner Синхронний
12.04.2023 18:30 – 20:30 Impact Mapping Beginner Синхронний
14.04.2023   Управління життєвим циклом вимог Beginner Асинхронний
17.04.2023 18:30 – 20:30 Управління життєвим циклом вимог. Трасування вимог Beginner Синхронний
19.04.2023 18:30 – 20:30 Управління життєвим циклом вимог. Пріоритезація вимог Beginner Синхронний
21.04.2023   Моделі, методології та фреймворки для розробки програмного забезпечення Beginner Асинхронний
24.04.2023 18:30 – 20:30 Життєвий цикл проєкту і роль BA на етапах проєкту Beginner Синхронний
26.04.2023   Моделювання процесів. BPM Beginner Асинхронний
28.04.2023 18:30 – 20:30 Моделювання процесів. BPM Beginner Синхронний
01.05.2023 18:30 – 20:30 Моделювання UML-діаграм Beginner Синхронний
03.05.2023   Основи презентації інформації. Публічні виступи в роботі аналітика Beginner Асинхронний
05.05.2023 18:30 – 20:30 Правила проведення зустрічей Beginner Синхронний
08.05.2023 18:30 – 20:30 Правила ділового листування Beginner Синхронний
10.05.2023 18:30 – 20:30 Практика презентації інформації та публічних виступів Beginner Синхронний
12.05.2023 18:30 – 20:30 Як підготувати резюме, яке зацікавить рекрутера, і як підготуватися до співбесіди Beginner Синхронний
15.05.2023   Моделювання об’єктів. ERD Master Асинхронний
17.05.2023 18:30 – 20:30 Моделювання об’єктів. ERD Master Синхронний
19.05.2023   SQL для аналітиків. Базовий рівень Master Асинхронний
22.05.2023 18:30 – 20:30 SQL для аналітиків. Базовий рівень Master Синхронний
24.05.2023   SQL для аналітиків. Базовий рівень Master Асинхронний
26.05.2023 18:30 – 20:30 SQL для аналітиків. Базовий рівень Master Синхронний
29.05.2023   SQL для аналітиків. Базовий рівень Master Асинхронний
31.05.2023 18:30 – 20:30 SQL для аналітиків. Базовий рівень Master Синхронний
02.06.2023   SQL для аналітиків. Базовий рівень Master Асинхронний
05.06.2023 18:30 – 20:30 SQL для аналітиків. Базовий рівень Master Синхронний
07.06.2023   Переговори. Від стратегій до маніпуляцій Master Асинхронний
09.06.2023   Переговори. Від стратегій до маніпуляцій Master Асинхронний
12.06.2023 18:30 – 20:30 Переговори. Від стратегій до маніпуляцій Master Синхронний
14.06.2023 18:30 – 20:30 Переговори. Від стратегій до маніпуляцій Master Синхронний
16.06.2023   Клієнт-серверна архітектура Master Асинхронний
19.06.2023 18:30 – 20:30 Клієнт-серверна архітектура Master Синхронний
21.06.2023   Основи комп’ютерних мереж. DNS, URL, TCP/IP Master Асинхронний
23.06.2023 18:30 – 20:30 Основи комп’ютерних мереж. DNS, URL, TCP/IP Master Синхронний
26.06.2023   HTTP протокол Master Асинхронний
28.06.2023 18:30 – 20:30 HTTP протокол Master Синхронний
30.06.2023 18:30 – 20:30 HTTP протокол Master Синхронний
03.07.2023   Веб-сервіси. SOAP vs REST і JSON vs XML. Master Асинхронний
05.07.2023 18:30 – 20:30 Веб-сервіси. JSON vs XML Master Синхронний
07.07.2023 18:30 – 20:30 Веб-сервіси. SOAP vs REST Master Синхронний
10.07.2023   Інструментарій під час тестування API (Postman, SoapUI) Master Асинхронний
12.07.2023 18:30 – 20:30 Інструментарій під час тестування API. Postman Master Синхронний
14.07.2023 18:30 – 20:30 Інструментарій під час тестування API. SoapUI Master Синхронний
17.07.2023   Опис вимог до інтеграції. Особливості роботи аналітика в інтеграційних проєктах Master Асинхронний
19.07.2023 18:30 – 20:30 Опис вимог до інтеграції. Особливості роботи аналітика в інтеграційних проєктах Master Синхронний
21.07.2023 18:30 – 20:30 Опис вимог до інтеграції. Особливості роботи аналітика в інтеграційних проєктах Master Синхронний
24.07.2023 18:30 – 20:30 Опис вимог до інтеграції. Особливості роботи аналітика в інтеграційних проєктах Master Синхронний
31.07.2023 18:30 – 20:30 Офіційне підбиття підсумків курсу Master Синхронний

 

 

 

 

Додаток №3: «Вартість курсу»

до Договору публічної оферти

 

  1. Вартість послуг, що надає Виконавець в залежності від обраного Замовником курсу:

1.1.1. Курс BA (бізнес-аналітик):

Назва курсу Тривалість, год. Вартість, у гривні,  без ПДВ
«Beginner» 42 11700
«Master» 53 14800
«Master з нуля»* 95 21000
* До складу входять теми курсу «Beginner» та «Master»

1.1.2. Замовник має право оплатити та отримати послугу Виконавця по Курсу BA (бізнес-аналітик) частинами (модулями) при умові оплати частин (модулів) Курсу BA у відповідності до наведеного нижче графіку:

 

Гранична дата

здійснення оплати *

Період отримання Послуг Замовником Тема модуля Вартість, у гривні,  без ПДВ
28.03.2023 22.03.2023 – 12.04.2023 ·        Кар’єра бізнес-аналітика

·        Зустріч – знайомство з курсом і тренером

·        Основи теорії бізнес-аналізу

·        Інструменти управління зацікавленими особами

·        Ключові етапи роботи з вимогами

·        Техніки збору вимог

·        User Story Mapping

·        User story та Use case

·        Impact Mapping

5 850 грн.
13.04.2023 14.04.2023 – 12.05.2023 ·        Управління життєвим циклом вимог

·        Моделі, методології та фреймворки для розробки програмного забезпечення

·        Життєвий цикл проєкту і роль BA на етапах проєкту

·        Моделювання процесів. BPM

·        Моделювання UML-діаграм

·        Основи презентації інформації. Публічні виступи в роботі аналітика

·        Правила проведення зустрічей

·        Правила ділового листування

·        Як підготувати резюме, яке зацікавить рекрутера, і як підготуватися до співбесіди

5 850 грн.
12.05.2023 15.05.2023 – 19.06.2023 ·        Моделювання об’єктів. ERD

·        SQL для аналітиків. Базовий рівень

·        Переговори. Від стратегій до маніпуляцій

·        Клієнт-серверна архітектура

7 400 грн.
20.06.2023 21.06.2023 – 31.07.2023 ·        Основи комп’ютерних мереж. DNS, URL, TCP/IP

·        HTTP протокол

·        Веб-сервіси. SOAP vs REST і JSON vs XML.

·        Інструментарій під час тестування API (Postman, SoapUI)

Опис вимог до інтеграції. Особливості роботи аналітика в інтеграційних проєктах

7 400 грн.
* У разі прострочення здійснення оплати, Замовник втрачає право на отримання Послуг перелічених в п. 1.1.2 Додаток №3 до Договору публічної оферти.

 

1.2. Курс QA (тестувальник):

Назва курсу Тривалість, год. Вартість, у гривні,  без ПДВ
«Beginner» 25     3900
«Master» 28 8700
«Master з нуля»*            53                                  11800                                                                 
* До складу входять курси «Beginner» та «Master»